Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává obchodní společnost Wallachian Barber s.r.o. se sídlem Nerudova 209/10, 118 00, Praha – Malá Strana, IČ 08207585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 314774.

Společnost Wallachian Barber s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) provozuje Barbershopy na adresách:

Wallachian Barber, Mostní 100/12, Valašské Meziříčí, 757 01

Wallachian Barber, nábřeží Dukelských hrdinů 754, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Wallachian Barber, Hlásenka 335, Vsetín, 755 01

(dále jen „provozovna” nebo „barbershop”).

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí občanských zákoníkem.

Odesláním závazné objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový portál https://wallachianbarber.cz/darkovy-poukaz/ v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto Obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto Obchodních podmínek.

Provozovatel se zavazuje na základě uzavření smlouvy doručit Zákazníkovi dárkové poukazy určené k využití služeb barbershopu provozovaných provozovatelem a Zákazník se zavazuje poskytovateli zaplatit smluvní cenu. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že jsou mu známy tyto Obchodní podmínky a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

  1. PŘEDMĚT SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka směřujícího vůči poskytovateli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Předmětem smlouvy jsou Dárkové poukazy na služby do poskytovatelem provozovaných barbershopů.

Zájemce o poskytnutí služeb vyplní na webové stránce https://wallachianbarber.cz/darkovy-poukaz/ poptávkový formulář a odešle jej poskytovateli. Případně zašle svou poptávku poskytovateli na emailovou adresu uvedenou na webových stránkách https://wallachianbarber.cz/kontakt/. Poskytovatel na základě požadavků zájemce zpracuje objednávku a zašle jí zájemci k potvrzení. Zájemce stvrdí objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“. Odesláním objednávky poskytovateli se objednávka stává závaznou. Objednávka musí obsahovat následující minimální náležitosti:

  • jméno a příjmení objednavatele (obchodní firma)
  • sídlo objednatele (ulice a číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo)
  • email objednatele
  • telefon
  • DIČ

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je poskytovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Místem dodání dárkového poukazu je emailová adresa uvedená Zákazníkem v jeho objednávce. Zákazník je povinen zkontrolovat svou emailovou schránku včetně nevyžadané pošty a spamu.

Objednané dárkové poukazy jsou poskytovatelem odeslány objednavateli do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Základní doba platnosti standardní poukázky je 6 měsíců nebo je vyznačena na každé poukázce individuálně dle domluvy. V případě vypršení platnosti poukazu zaniká nárok držitele poukazu na plnění bez jakékoli náhrady škody.

Nákup poukázky je závazný. Po zakoupení poukázky nelze provádět storno, měnit platnost nebo typ poukázky.

Poukázky nelze měnit za peníze.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně dárkového poukazu, která je uvedena v objednávce. Platný ceník poukázek je uveřejněn na internetové stránce poskytovatele https://wallachianbarber.cz/darkovy-poukaz/. Ceny poukázek jsou konečné.

Zaplacením smluvní ceny se rozumí uhrazení celé kupní ceny ve prospěch poskytovatele. Po zaplacení celé kupní ceny bude Zákazníkovi vystaven a doručen řádný daňový doklad.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel je povinen umožnit vyčerpání dárkového poukazu Zákazníkem nebo oprávněnou osobou v dohodnutém termínu platnosti.

Reklamace je Zákazník povinen uplatnit u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení dárkového poukazu.

Poskytovatel použije veškeré osobní údaje jemu poskytnuté v objednávce výhradně pro účely plnění této smlouvy.

Zprostředkovatel nepoužije poskytnuté osobní údaje žádným třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy.

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti týkající se vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 – 1925 občanského zákoníku, § 2099 – 2117 občanského zákoníku a § 2161 – 2174 občanského zákoníku.

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že dárkový poukaz nemá při převzetí vady. Poskytovatel zejména odpovídá za to, že v době, kdy Zákazník dárkový poukaz převzal,

(a)    má dárkový poukaz vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu dárkového poukazu,

(b)   jsou dárkové poukazy v odpovídajícím množství (je-li jich objednáno více),

Nemá-li dárkový poukaz vlastnosti výše v tomto článku popsané, může Zákazník požadovat dodání nového dárkového poukazu bez vad, jelikož povaha dárkového poukazu vylučuje jiný způsob odstranění vady, např. výměnu jeho součásti.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dárkového poukazu v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí; ustanovení o právech z vadného plnění se v tomto případě použijí obdobně.

Náleží-li Zákazníkovi z jakéhokoli důvodu z titulu práv z vadného plnění právo na dodání nového Dárkového poukazu nebo právo odstoupit od Smlouvy, je Zákazník zároveň povinen vrátit poskytovateli vadný (reklamovaný) dárkový poukaz. Poskytovatel není povinen vydat Zákazníkovi nový dárkový poukaz (při dodání nového dárkového poukazu) nebo vrátit peníze (při odstoupení od Smlouvy) dříve, než mu Zákazník předá vadný (reklamovaný) dárkový poukaz nebo prokáže, že ho odeslal.

Zákazníkovi nenáleží práva z vadného plnění v případech, kdy za vadu neodpovídá poskytovatel, tj. zejména tehdy, kdy se jedná o vady:

(a)    vzniklé nesprávným jednáním či opomenutím Zákazníka nebo jeho zásahem do dárkového poukazu,

(b)   vzniklé po převzetí Zákazníkem, například způsobené vnějším vlivem nebo třetí osobou,

(c)    vzniklé působením přírodních živlů nebo vyšší mocí.

Práva z vadného plnění (reklamace) se uplatňují na kterékoli provozovně poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Poskytovatel nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů; do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba případně potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude ze strany poskytovatele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zákazník a poskytovatel nedohodnou na delší lhůtě; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Poskytovatel však není v prodlení v případě, že Zákazník od něj nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo neposkytuje potřebnou součinnost.

VII.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů po vzniku skutečnosti, na základě které je možné od této smlouvy odstoupit.

a.)    Zákazník může od smlouvy odstoupit:

1.)    Z důvodu porušení povinností poskytovatele stanovených touto smlouvou.

b.)    Poskytovatel může od smlouvy odstoupit:

1.)    Z důvodu porušení povinností Zákazníkem nebo oprávněného držitele dárkového poukazu stanovených touto smlouvou bez náhrady škody.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Dárkový poukaz musí být Zákazníkem poskytovateli vrácen do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením dárkového poukazu poskytovateli.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od poskytovatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení dárkového poukazu Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník dárkový poukaz vrátí nebo prokáže, že dárkový poukaz poskytovateli odeslal.

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Další vztahy mezi poskytovatelem a Zákazníkem, neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Kupní smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Smlouva nebude vyhotovována v písemné formě, nebude uložena u poskytovatele a poskytovatel neumožní Zákazníkovi přístup ke smlouvě.

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou podle volby žalující strany rozhodovány obecnými soudy s místní příslušností určenou podle sídla poskytovatele.

Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29.10.2020

Sledujte nás na sociálních sítích

Jak to u nás celé funguje?

Ikona
Vyberete si službu o kterou máte zájem
Ikona
Objednáte se online na jednu z poboček
Ikona
Dostavte se alespoň 10 minut předem
Ikona
Po příchodu se nahlaste na recepci, kde začne Váš relax
Ikona
Užíjte si skvělou kávu nebo whisky
Ikona
Lázebník si Vás převezme a postará se o Vás
Ikona
Na všech pobočkách lze platit pouze hotově. Nelze platit kartou.